Reklamační řád

vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Zboží včetně všech přiložených dokumentů zašlete spolu s kopií daňového dokladu na adresu dodavatele (zásilky na dobírku nebudou převzaty). Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně původního obalu. Zboží ani obal nesmí být zničeny nebo mít známky používání. Za datum odstoupení od kupní smlouvy je považováno datum doručení zboží dodavateli.

Dodavatel vrátí kupujícímu peníze za vrácené zboží do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

soulad s kupní smlouvou

V případě, že doručené zboží není v souladu s Kupní smlouvou, Kupující je oprávněn žádat na Prodávajícím nápravu této situace a to buď výměnou nebo opravou zboží bezplatně a bez zbytečných průtahů. Pokud toto řešení není možné, Kupující může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo zrušit objednávku. Toto ustanovení neplatí v případě, že Kupující věděl o nesouladu s objednávkou již při jejím převzetí nebo pokud byl tento nesoulad způsoben Kupujícím. Kupující může žádat výměnu zboží jen v případech, kdy výměna je přiměřená rozsahu poškození.

reklamační řád

všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

záruka

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Pokud není stanoveno jinak, postačuje namísto záručního listu doklad o zakoupení věci (faktura nebo účtenka). Tento doklad musí obsahovat následující údaje:název nebo obchodní firmu, IČO a adresu sídla Prodávajícího. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen vystavit záruční list.

Kupující při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

co je třeba doložit k reklamaci

kupní doklad ke zboží (fakturu-daňový doklad) – postačí kopie

přesný popis závady

kontakt na vaši osobu

závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Vaše dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky, preferovaný způsob komunikace si můžete zvolit na stránce kontakty.