Zpracování osobních údajů fyzických osob ve skupině REMA

Skupina REMA se v rámci výkonu své podnikatelské činnosti zabývá především ochranou životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů, když zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci odpadu v celé České republice. Při všech těchto činnostech dochází též ke zpracování osobních údajů nejrůznějších osob.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování a dle kterého jsme povinni Vás informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, o Vašich právech a o dalších skutečnostech z hlediska ochrany osobních údajů.

Skupina REMA respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, ctí soukromí fyzických osob a všechny jí poskytnuté osobní údaje zpracovává s náležitou péčí a úctou, a to již od počátku vzniku jednotlivých společností skupiny REMA.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Skupina REMA sestávající ze společností:

 • REMA Systém, a.s.,
 • REMA Battery, s.r.o.,
 • REMA PV Systém, a.s., a
 • REMA AOS, a.s.

(dále „skupina REMA„)

Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na obchodní partnery, fyzické osoby, poskytující společnostem ve skupině REMA své osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na obchodní partnery potenciální či bývalé a na další osoby, souvisí-li zpracování jejich osobních údajů se vztahem s obchodními partnery (zástupci obchodních partnerů, skuteční majitelé apod.).

Správcem osobních údajů je příslušná společnost skupiny REMA, se kterou je obchodní partner ve smluvním či jiném obdobném, vztahu.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluv, případně objednání realizace zpětného odběru nebo odděleného sběru či poskytování jiných služeb, a to plně v souladu s platnou národní i evropskou legislativou. V těchto případech jsou osobní údaje zpracovávány pro účely plnění smlouvy jako takové, respektive poskytnutí služby, a související činnosti, zejména evidence objednávek, fakturace, zajištění dopravy nebo zpracování, aby bylo možné zajistit plnění smlouvy či poskytnout službu. Zpracování osobních údajů ve výše uvedených případech je smluvním požadavkem a neposkytne-li obchodní partner své údaje, nebude možné s ním smlouvu uzavřít, resp. mu danou službu poskytovat.

Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat pro účely ochrany oprávněných zájmů společností skupiny REMA. Společnosti skupiny REMA mohou zpracovávat osobní údaje svých obchodních partnerů bez jejich souhlasu též, pokud oprávněné zájmy příslušné společnosti skupiny REMA převažují nad zájmy nebo právy a svobodami obchodních partnerů na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o oprávněné zájmy spočívající v hodnocení bonity obchodního partnera, vymáhání pohledávek, obhajobě právních nároků, vnitřní administrativní potřeby skupiny REMA, provádění analýz, reporting, vyhodnocování rizik, nabídku produktů a služeb apod.

Jaké osobní údaje zpracováváme a na jakou dobu?

Za uvedenými účely od Vás získáváme obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno a příjmení, adresní kontakt, telefonní kontakt a emailový kontakt. Vašimi osobními údaji jsou též informace o Vašem smluvním vztahu s příslušnou společností skupiny REMA, zejména předmět uzavřené smlouvy, typ objednané služby a veškeré s tím související údaje.
Osobní údaje uchováváme v kmenových záznamech po dobu plnění smlouvy a po ukončení smluvního vztahu po dobu, kterou nám určuje platná legislativa.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme zejména:

 • od Vás na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
 • od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;
 • z veřejně dostupných zdrojů, zejména z internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku;
 • z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být výhradně naši smluvní partneři zajišťující přepravní činnosti zpětně odebíraných nebo odděleně sbíraných vybraných výrobků nebo poskytovatelé kurýrních a logistických služeb, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s vámi. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany společností skupiny REMA mají obchodní partněři zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Obchodní partner má právo získat od příslušné společnosti skupiny REMA potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Příslušná společnost skupiny REMA v takovém případě poskytne ochodními partneru také kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu. Obchodní partner má dále právo na to, aby příslušná společnost skupiny REMA bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má obchodní partner právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Obchodní partner má právo na to, aby příslušná společnost skupiny REMA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného ho týkají, a má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením GDPR a není z jiného důvodu oprávněna si osobní údaje ponechat.
 • Právo na omezení zpracování. Obchodní partner má právo na to, aby příslušná společnost skupiny REMA omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud obchodní partner popírá přesnost osobních údajů, pokud vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů. Obchodní partner má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl příslušné společnosti skupiny REMA, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu obchodního partnera nebo probíhá na základě smlouvy a provádí se automatizovaně.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu.

Jsou Vaše údaje zabezpečeny?

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

V případě dotazů či požadavků nás neváhejte kontaktovat, viz naše Kontakty nebo Kontaktní formulář.

Vaše skupina REMA